Сертифікація УкрСЕПРО

«УкрСЕПРО» - єдина державна система сертифікації в Україні, роботи в якій визначають 149 органів з сертифікації продукції (робіт, послуг) і близько 800 випробувальних лабораторій (центрів).

Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації затверджується кабінетом Міністрів України і щорічно переглядається (01.02.2005  № 28)

Сертифікат УкрСЕПРО - документ, який підтверджує, що продукція відповідає законодавчо встановленим вимогам щодо її якості та безпеки і внесена до реєстру сертифікованої продукції на території України (Реєстру Системи УкрСЕПРО).

Сертифікація - це процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію, що продукція, процес або послуга відповідають заданим вимогам.

Система сертифікації - це система, яка має власні правила, процедури та управління для проведення сертифікації відповідності.

Третя сторона - особа або орган, які визнані незалежними від сторін, що приймають участь у питанні, яке розглядається (ДСТУ 2462-94 "Сертифікація: основні поняття, терміни та визначення").

Сертифікація продукції здійснюється уповноваженими / призначеними на те органами з сертифікації з метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього середовища; сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

Об'єктами сертифікації в Системі УкрСЕПРО є продукція, яка:

 • виготовлена в Україні;
 • ввозиться в Україну і позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;
 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;
 • ввозиться в Україну і не позначена виробником як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам і не може бути ідентифікована як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію, але має позитивний висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

Сертифікація поділяється на обов'язкову і добровільну.

Обов'язкова сертифікація

Проводиться на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів (НД) виключно в державній системі сертифікації УкрСЕПРО.

Обов'язкова сертифікація в усіх випадках повинна включати перевірку та випробування продукції для визначення її характеристик і подальший технічний нагляд за сертифікованою продукцією.

Випробування з метою обов'язкової сертифікації повинні проводитися акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) методами, які визначені відповідними НД, а за відсутності цих документів - методами, що визначаються органами з сертифікації або органом, який виконує його функції.

Добровільна сертифікація.

Може проводитися на відповідність продукції вимогам, що ні віднесені актами законодавства та НД в обов'язкові вимоги, з ініціативи виробника, продавця, споживача, органів державної виконавчої влади, громадських організацій та окремих громадян на договірних умовах між заявником і органом по сертифікації.

Добровільну сертифікацію мають право проводити підприємства, організації та інші юридичні особи, які взяли на себе функції органу з добровільної сертифікації, а також органи, які акредитовані в державній системі сертифікації.

Вартість усіх робіт із сертифікації продукції в Системі оплачується заявником на договірних умовах.

Основні принципи і загальні правила системи сертифікації УкрСЕПРО.

Сертифікація в Системі передбачає підтвердження третьою стороною показників, характеристик і властивостей продукції, процесів і послуг на підставі випробувань, атестації виробництва та сертифікації систем якості. Третьою стороною можуть виступати: Національний орган у справах сертифікації; центральний орган у справах сертифікації; територіальний орган у справах сертифікації; експерти-аудитори; особи, які взяли на себе функції юридичного органу з добровільної сертифікації; випробувальні лабораторії.

Система, призначена для проведення обов'язкової та добровільної сертифікації продукції, процесів і послуг. Сертифікація на відповідність обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, передбачених чинними законодавчими актами, проводиться виключно в Системі. Органами по сертифікації в Системі можуть бути акредитовані організації та підприємства державної форми власності. Якщо в Системі акредитовано декілька органів з сертифікації однієї і тієї ж продукції, то заявник має право провести сертифікацію продукції в будь-якому з них. На сертифіковану в Системі продукцію видається сертифікат відповідності і наноситься знак відповідності.

Порядок проведення сертифікації продукції містить в загальному випадку:

 • подання та розгляд заявки на сертифікацію продукції;
 • аналіз наданої документації;
 • прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;
 • обстеження виробництва;
 • атестацію виробництва продукції, що сертифікується або сертифікацію системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;
 • відбір, ідентифікацію зразків продукції та їх випробування;
 • аналіз отриманих результатів та прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та надання ліцензії;
 • видачу сертифіката відповідності, надання ліцензій та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;
 • визнання сертифіката відповідності, виданого іноземним органом;
 • технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;
 • інформацію про результати робіт із сертифікації.

Схема (модель) сертифікації пред'явленої продукції визначається органом з сертифікації за узгодженням із заявником на початок робіт з сертифікації. Вибір схеми (моделі) залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних.

За позитивними результатами випробувань, в акредитованій в Системі випробувальній лабораторії, можуть видаватися такі види сертифікатів:

Сертифікат на одиничний виріб;

Сертифікат на партію продукції (на підставі позитивних результатів випробувань зразків продукції (виробів), відібраних від партії в порядку та кількості, визнаними органом з сертифікації);

Сертифікат на продукцію, що випускається серійно протягом встановленого терміну (видається органом з сертифікації і включає обстеження виробництва або атестацію виробництва або сертифікацію системи якості див. Таблицю).

Схема сертифікації продукції, що випускається серійно

Термін дії сертифікату відповідності

Сертифікація продукції за схемою з аналізом
документації, представленої заявником
 (без обстеження виробництва)

до 1 року

Сертифікація продукції за схемою з обстеженням виробництва

до 2 років

Сертифікація продукції за схемою з атестацією виробництва

до 3 років

Сертифікація продукції за схемою з сертифікацією системи управління якістю виробництва

до 5 років