Киргизстан: ухвалення порядку здійснення санітарно - епідеміол огічного контролю

Наприкінці липня 2015 року Киргизька Республіка проінформувала СОТ про ухвалення 7 жовтня 2014 року Постанови уряду щодо порядку здійснення санітарно - епідеміологічного контролю за особами, транспортними засобами, товарами і вантажем, що переміщуються через державний кордон Киргизької Республіки. Набуття чинності документу – з дня набрання чинності міжнародного договору про приєднання Киргизької Республіки до Договору про Євразійський економічний союз від 29 травня 2014 року.

28 липня 2015 року Киргизька Республіка оприлюдни ла повідомлення про ухвалення 7 жовтня 2014 року Постанови уряду No 580 «Про затвердження Положення про порядок здійснення санітарно - епідеміологічного нагляду (контролю) за особами, тр ан спортними засобами, товарами та вантажем, що переміщуються через державний кордон Киргизької Республіки».

У Постанові визнач ені єдині принципи, організаці йний механізм та методика проведення санітарно - епідеміологічного контролю за особами, транспортними засобами, товарами і вантаж ем , що переміщуються через державний кордон Киргизької Республіки.

Відповідно до документу с анітарно - епідеміологічний контр оль поширюється на осіб, що прибувають до Киргизької Республіки, а також відбувають з її території незалеж но від їх г ромадянства та виду транспортного засобу (повітряні судна, залізничний і автодорожній транспорт тощо ) . Постановою також визначається п ерелік інфекційних захворювань, що вимагають проведення заходів щодо санітарн ої охорони території Киргизької Ре спубліки.

Згідно із постановою основними функціями у сфері санітарно - епідеміологічного нагляду (контролю) є наступні :

 • збір та п редставлення інформації про епідеміологічну ситуацію в світі щодо інфекційних і карантинних хвороб;
 • аналіз транспортних зв'язків з міжнародними портами і територіями, уражених хворобами;
 • проведення протиепідемічних заходів при виявленні заражено ї особи або транспортного засобу;
 • подання оперативної інформації про виявлен е захворювання з підозрою на карантинне або інше небезпечне для людини інфекційне захворювання до відповідних установ Центру профілактики захворювань і державного санітарно - епідеміологічного нагляду;
 • вручення сигнальної картки особам, які пр ибули з к раїн, де виявлені ендемічні хвороби ( згідно з формою, що затверджуєть ся уповноваженим органом Киргизької Республіки з охорони здоров'я ) ;
 • медичний огляд екіпажів (бригад) і пасаж ирів, включаючи усне опитування; за клініко - епідеміологічними показаннями - – огляд з метою виявлення хворих;
 • перевірка загальної декларації повітря ного судна, залізничного та автомобільного транспорту, свідоцтва про дератизацію або звільнення від неї;
 • перевірка міжнародного свідоцтва про вакцинації та ревакцинації;
 • перевірка паспортів і квитків з метою з 'ясування маршруту проходження ( спільно з прикордонною службою державної Киргизької Республіки ) ;
 • санітарний огляд транспортних з асобів, вантажів, видача приписів про призначення дератизації, дезінсекції;
 • перевірка харчової, токсикологічної безпеки вантажів та товарів , що ввозяться та вив озяться через державний кордон Киргизької Республіки.

Поточна епідеміологічна ситуація в Киргизькій Республіці, часті випадки запровадження карантину, реєстрація та поширення нових інфекційних захворювань становлять небезпеку для населення країни та зумовл юють необхідність мобілізації спільних зусиль компетентних органів влади з санітарної охорони території Киргизької Республіки. Необхідність зміцнення санітарно - епідеміологічної контролю у прикордонних пунктах сприятиме розвитку туризму та торгівлі.

За дани ми Міжнародного торговельного центру у 2012 - 2014 роках експорт товарів, що підпадають під санітарно - епідеміологічний контроль з України до Киргизької Республіки , становив, в середньому, 116 млн дол. США або 95 % від загального експорту вітчизняних товарів д о цього торговельного партнера. У структурі зазначених товарів найбільша частка належить продуктам харчування (включаючи сільськогосподарську продукцію) – 62%.

За матерiалами ier.com.ua, ua.fsc.org/