Сертифікація Вибухобезпеки

Проводимо роботи з оцінки відповідності у сфері дії Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі. Працюємо професійно, якісно за помірними розцінками.

Інформація для довідки.

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/898-2008-n/print1392282182817755

Загальні питання 
1. Цей    Технічний    регламент   встановлює   вимоги   щодо забезпечення безпеки обладнання та  захисних  систем,  призначених для   застосування  в  потенційно  вибухонебезпечному  середовищі, проведення процедури оцінки відповідності таким вимогам, а  також правила  маркування  і  введення  в обіг зазначеного обладнання та захисних систем. 
2. Технічний  регламент  розроблений  на   основі   Директиви 94/9/ЄС  Європейського Парламенту і Ради ЄС від 23 березня 1994 р. щодо обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі. 
8. Обладнання поділяється за такими групами: 
група I  - обладнання для застосування  в  шахтах  (рудниках), небезпечних за обсягом рудник ового газу та/або горючого пилу; 
група II - обладнання   для   застосування   в   іншому вибухонебезпечному середовищі. 
9. Обладнання   групи    II    залежно    від    властивостей вибухонебезпечного   середовища,   для   якого   воно  призначене, поділяється за підгрупами A, B і C. 
10. Обладнання,  призначене   для   застосування   в   шахтах (рудниках),  у  яких,  крім  рудникового  газу,  можуть  бути інші домішки,  повинне відповідати вимогам до  обладнання  групи  I,  атакож    тієї   підгрупи   групи   II,   яка   відповідає   такому вибухонебезпечному середовищу. 
11. За  рівнем  вибухозахисту  обладнання   груп   I   і   II поділяється відповідно за такими категоріями: 

  1. М3  і 3 - противибухове обладнання підвищеної надійності з рівнем   вибухозахисту   2,   що   забезпечує   функціонування   і вибухозахист   обладнання  лише  за  умови  дотримання  виробником нормального режиму роботи. Обладнання зазначених категорій призначене для застосування у вибухонебезпечних  зонах  класу  2,  в  яких  за  нормальних  умов експлуатації утворення вибухонебезпечного середовища малоймовірне, а у разі його утворення триває протягом нетривалого часу; 
  2. М2  і 2 - вибухозахищене обладнання з рівнем вибухозахисту 1,  що забезпечує функціонування і вибухозахист не тільки  у  разі дотримання  виробником нормального  режиму  роботи,  а  і  у разі виникнення одного визнаного ймовірним  пошкодження,  передбаченого стандартами для відповідних видів вибухозахисту. Обладнання зазначених категорій призначене для застосування у вибухонебезпечних  зонах  класу   1,   в   яких   вибухонебезпечне середовище може утворитися за нормальних умов експлуатації. У разі  утворення  вибухонебезпечного  середовища  обладнання категорії М2 повинне відключатися; 
  3. М1 і 1  - особливо  вибухозахищене  обладнання  з  рівнем вибухозахисту 0, що забезпечує використання додаткових порівняно з рівнем М2 і 2 засобів вибухозахисту,  передбачених стандартами для відповідних видів вибухозахисту. Зазначене обладнання      повинне     зберігати     здатність функціонувати у разі  утворення  вибухонебезпечного  середовища  і забезпечувати  вибухозахист за наявності двох ймовірних пошкоджень або мати дванезалежних вибухозахисних засоби. Обладнання таких  категорій  призначене  для  застосування  у вибухонебезпечних   зонах   класу   0,   в  яких  вибухонебезпечне середовище наявне постійно або протягом тривалого часу. 

12. Уведення   в   обіг   обладнання   та   захисних   систем дозволяється   у   разі,  коли  вони  розроблені,  виготовлені  та випробувані  згідно  з  цим  Технічним  регламентом,  відповідають вимогам   безпеки   і   забезпечують   захист  від  небезпеки  при встановленні,  обслуговуванні та експлуатації для  людей,  тварин, майна і навколишнього природного середовища. 
Процедури оцінки відповідності
31. Оцінку  відповідності обладнання вимогам цього Технічного регламенту виробник або  його  уповноважений  представник  повинен проводити    із    застосуванням    процедур    (модулів    оцінки відповідності),  визначених постановою Кабінету Міністрів  України від 7  жовтня  2003  р.  N  1585 ( 1585-2003-п) "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та  вимог  щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах" (Офіційний вісник України,  2003 р.,  N 41, ст.  2175;  2007 р., N 1, ст. 31), з урахуванням групи і категорії обладнання. 
32. Для обладнання груп I і II застосовуються такі  процедури оцінки відповідності: 

  1. для категорій М1 і 1 - перевірка типу згідно з модулем B у поєднанні з процедурою забезпечення якості  виробництва  згідно  з модулем D або процедурою перевірки продукції згідно з модулем F; 
  2. для категорій М2 і 2 - перевірка типу згідно з модулем B у поєднанні з процедуроюпідтвердження відповідності типу за модулем C з дотриманням положень підпунктів "а" і "б" пункту 37 Технічного регламенту  модулів  оцінки  або  процедурою  забезпечення  якості продукції за модулем E; 
  3. для  категорій  М3  і  3 - процедура внутрішнього контролю виробництва згідно з модулем A у поєднанні з додатковими  вимогами згідно з модулем Aa (модифікований модуль A); 
  4. процедура  перевірки  одиниць продукції згідно з модулем G як альтернатива до процедур,  передбачених підпунктами  1 - 3  цього пункту. 

33. Для  оцінки  відповідності захисних систем застосовуються процедури,  наведені  у  підпунктах  1  або  4  пункту  32   цього Технічного регламенту. 
34. Процедури,  передбачені  у  пункті 31,  застосовуються до ех-компонентів,  які  відповідно   до   вимог   цього   Технічного регламенту   повинні   мати   відповідні  сертифікати  і  вказівки виробника   або   його   уповноваженого   представника   щодо   їх характеристик  і  способів  кріплення  до  обладнанняабо захисних систем. 
35. Цей Технічний регламент не  обмежує  виробника  або  його уповноваженого  представника у застосуванні більш складних модулів оцінки відповідності продукції,  ніж ті,  що передбачені у пунктах 32 і 33. 
36. У  процесі  проведення оцінки відповідності обладнання та захисних  систем  виробник  або  його  уповноважений   представник складає декларацію про відповідність за формою згідно з додатком і наносить на кожний виріб національний знак відповідності згідно  з вимогами цього Технічного регламенту. 
37. Технічна  документація,  що подається виробником або його уповноваженим  представником  органові  з  оцінки   відповідності, вимоги  до  якого  визначені постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня2007 р.  N 59 ( 59-2007-п) "Про затвердження Порядку здійснення  процедури  призначення  органів з оцінки відповідності продукції,  процесів  і  послуг  вимогам  технічних  регламентів" (Офіційний  вісник  України,  2007  р.,  N 6,  ст.  223),  повинна містити: 

  • технічні умови  (специфікацію)  до  обладнання  та   захисних систем,   технічну  документацію  на  виготовлення  обладнання  та захисних систем, а також програму і методику випробувань; 
  • експлуатаційну документацію  (технічний  опис,  інструкцію  з експлуатації); 
  • список   застосованих   повністю   або  частково  стандартів, включених  до  переліку  національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких  може  сприйматися  як доказ відповідності обладнання вимогам цього  Технічного  регламенту;  {  Абзац  четвертий  пункту  37  в редакції Постанови КМ N 632 ( 632-2013-п) від 28.08.2013 } результати проведених   розрахунків  конструкції  обладнання, перевірок тощо. 

38. Виробник  або  його  уповноважений  представник  зберігає декларацію про відповідність і технічну документацію,  зазначену в пункті 36 цього Технічного регламенту, протягом десяти років після введення  в  обіг  останнього обладнання та/або захисної системи і надавати її для перевірки в установлених законодавством випадках.